Produktové portfólio

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

 • Poistenie budov a majetku
 • Poistenie pre prípad živelných udalostí
 • Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení
 • Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou
 • Poistenie pre prípad škôd spôsobených vandalizmom
 • Poistenie skiel
 • Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie strojov a zariadení
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie ušlého zisku

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škodu

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok
 • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti
 • Poistenie profesnej zodpovednosti

Poistenie vozidiel

 • Flotilové poistenie firemných a súkromných (novinka!) vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie vozidiel
 • Poistenie sedadiel
 • Poistenie finančnej straty – EuroGAP
 • Poistenie právnej ochrany