Produktové portfólio

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

  • Poistenie budov a majetku
  • Poistenie pre prípad živelných udalostí
  • Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení
  • Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou
  • Poistenie pre prípad škôd spôsobených vandalizmom
  • Poistenie skiel
  • Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
  • Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky
  • Poistenie elektroniky
  • Poistenie strojov a zariadení
  • Stavebno – montážne poistenie
  • Poistenie ušlého zisku

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škodu

  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  • Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok
  • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti
  • Poistenie profesnej zodpovednosti

Poistenie vozidiel

  • Flotilové poistenie firemných a súkromných (novinka!) vozidiel
  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • Havarijné poistenie vozidiel
  • Poistenie sedadiel
  • Poistenie finančnej straty – EuroGAP
  • Poistenie právnej ochrany