Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

Pokiaľ dôjde ku škode, je potrebné najskôr eliminovať prípadné ďalšie škody, ak to dovoľujú okolnosti a nehrozí zranenie osôb.  Pri vodovodných škodách to môže byť napr. zastavenie hlavného prívodu vody, pri požiari to je privolanie hasičov, v prípade drobného požiaru jeho uhasenie. Pri trestných činoch je to samozrejme hlásenie polícii. V týchto nepríjemných situáciách je potrebné zachovať rozvahu a zvoliť správny postup pri mapovaní a odstraňovaní škôd.

Pre nahlásenie poistnej udalosti z majetkového poistenia je potrebné zaslať tieto údaje:

 • dátum, hodina a miesto vzniku poistnej udalosti,
 • popis poškodenia a príčiny vzniku škody,
 • identifikácia poškodeného majetku (uviesť adresu miesta škody, druh stroja alebo elektronického zariadenia, výrobné číslo),
 • informáciu, či bola udalosť hlásená polícii, ak áno, ktorému policajnému útvaru,
 • odhad približnej výšky škody,
 • kontaktná osoba kvôli vykonaniu obhliadky,
 • ak škodu zavinila iná osoba, údaje o vinníkovi (meno, priezvisko/obchodný názov, adresa ),

ak bola škoda zavinená vozidlom, tak údaje o vozidle (továrenská značka, EČV, VIN číslo).

Pre nahlásenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za spôsobené škody, je potrebné zaslať tieto údaje:

 • dátum, hodina a miesto vzniku poistnej udalosti,
 • popis poškodenia a príčiny vzniku škody,
 • identifikácia poškodeného majetku (prosíme uviesť adresu miesta škody, druh stroja alebo elektronického zariadenia, výrobné číslo),
 • informáciu, či bola udalosť hlásená polícii, ak áno, ktorému policajnému útvaru,
 • odhad približnej výšky škody,
 • kontaktná osoba kvôli vykonaniu obhliadky.  

Pre nahlásenie škody z povinného zmluvného poistenia sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

 • v prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné privolať políciu ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, prípadne škoda na majetku presiahla výšku 10-násobok minimálnej mzdy,
 • zapísať si údaje o všetkých účastníkoch dopravnej nehody – ostatných havarovaných vozidlách a držiteľoch týchto vozidiel, svedkoch,
 • zápis by mal byť vyhotovený na tlačive „Správa o nehode“ a mal by obsahovať:
  • EČV vinníka, meno a adresu, poisťovateľa,
  • EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa,
  • dátum a miesto vzniku dopravnej nehody,
  • krátky popis nehody,
  • rozsah poškodenia,
  • kontaktnú osobu, tel. kontakt,
  • Správa o nehode musí byť podpísaná účastníkmi nehody!
 • poistený je povinný písomne, prípadne telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na území SR; ak vznikla mimo územia SR je potrebné ju ohlásiť do 30 dní od jej vzniku,
 • pri hlásení poistnej udalosti kontaktujte Call centrum príslušnej poisťovne, prípadne vyplňte tlačivo hlásenia poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia; vždy je potrebné uvádzať číslo poistnej zmluvy,
 • doklady potrebného k vybaveniu poistnej udalosti: hlásenie vzniku poistnej udalosti, správa polície, fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody, fotokópiu STK, EK.

Pre nahlásenie škody z havarijného poistenia sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

 • zavolajte políciu ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, prípadne škoda na majetku presiahla výšku 10-násobku minimálnej mzdy,
 • pri dopravnej nehode, kde došlo ku poškodeniu majetku alebo zdravia inej osoby vyplňte formulár „Správa o nehode“, ktorý musí byť podpísaný účastníkmi nehody,
 • kontaktujte Call centrum príslušnej poisťovne, prípadne vyplňte tlačivo pre havarijné poistenie,
 • do 2 pracovných dní od nahlásenia poistnej udalosti Vás bude kontaktovať likvidátor poisťovne,
 • je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do doby vykonania obhliadky.

Vyplnené údaje zasielajte na našu mailovú adresu:

* peter.drga@fc.sk

Poraďte sa s našim oddelením asistenčných služieb na telefonických kontaktoch:

Mobil: + 421 905 309 357        

( Bezplatné telefónne číslo  0800 500 234

Vyplnené tlačivá a podklady k poistným udalostiam môžete zaslať na adresu:

+ EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, 017 01  Považská Bystrica