On-Line Poistenie

Poistenie majetku

Online poistenie majetku – to nie je len poistenie domácnosti. Cez internet je možné uzatvoriť:

 • poistenie domácnosti
 • poistenie domu
 • poistenie bytu
 • poistenie budovy
 • poistenie skla
 • poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti alebo z prevádzky domácnosti

Poistenie majetku cez internet ponúka:

 • vstupný bonus
 • poistenie Privát Plus zadarmo
 • bezobhliadkové poistenie budovy až do výšky 200 000 EUR
 • úhradu vzniknutých škôd v nových cenách

Poistenie domácnosti
Poistené sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti bytu v bytovom alebo rodinnom dome.

Poistenie budovy a poistenie vedľajších stavieb
Poistenie budovy sa vzťahuje na škody vzniknuté priamo na konštrukcii stavby. Poistiť si môžete dom, byt, nebytový priestor, garáž, vonkajší bazén, prístrešok, altánok, studňu a podobne.

Poistenie zodpovednosti z domácnosti
Poistenie chráni Vás a všetky osoby, ktoré s Vami žijú v spoločnej domácnosti v prípade, že spôsobíte škodu niekomu inému.

Poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného vlastníka budovy alebo vedľajšej stavby za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností k predmetu poistenia (budova, pozemok, vedľajšia stavba).

Poistenie skla
Poistenie sa týka rozbitia skla akoukoľvek náhodnou udalosťou. Poistenie sa vzťahuje napríklad na okná, sklenené výplne dverí, slnečné kolektory, sklo dverí nábytku atď.

Online poistenie majetku si môžete uzatvoriť a bližšie informácie získať TU

Povinné zmluvné poistenie

Za všeobecne známou skratkou PZP sa skrýva zložitejší názov Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uzatvoriť si PZP online cez internet je dnes už štandard. Okrem nízkej ceny je možné na internete nájsť aj PZP s:

 • asistenčnými službami pre prípad nehody, poruchy alebo odcudzenia vozidla
 • možnosťou voľby vyšších limitov poistného plnenia až do 10 mil. EUR pri škodách na zdraví a 5 mil. EUR na majetku.
 • možnosťou poistenia so spoluúčasťou a z toho vyplývajúcou nižšou cenou
 • možnosťou nahlasovania poistnej udalosti cez telefón alebo internet

Vypočítať cenu PZP si môžete TU

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania je určené pre všetkých, ktorí sú v pracovnom vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobou so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Poistenie kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte Vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh na území Slovenskej republiky. V prípade, že často cestujete do zahraničia, je možné rozšíriť platnosť poistenia na celý svet. Navyše je možné online poistenie zodpovednosti zamestanca rozšíriť o pripoistenie škody na dopravovaných veciach, chybne vykonanú prácu a chybne poskytnutú službu.
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu si môžete s online zľavou uzatvoriť a bližšie informácie získať TU